Dit huishoudelijke reglement is op een aantal punten geactualiseerd en ter goedkeuring voorgelegd aan de ledenvergadering op 1 maart 2004. De aanpassingen zijn met een meerderheid van stemmen door de vergadering aangenomen.

Huishoudelijk reglement van de Biljartvereniging “Ook Biljarten Is Sport” (B.V. OBIS) te Heemskerk.


Artikel 1
Dit huishoudelijke Reglement is een aanvulling op de bepalingen van de Statuten van de vereniging, zoals deze zijn vastgelegd in de notariële akte d.d. 22 april 1980 door de notaris B.M.A. Batenburg te Beverwijk.

Artikel 2
Het Huishoudelijk Reglement kan niet in tegenspraak zijn met de bepalingen van genoemde Statuten of met de Statuten en reglementen van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB)

Artikel 3
Hoewel De Magneet een jeugdafdeling van OBIS is kan zij, gezien de historische achtergronden, uitgaan van de oprichtingsdatum 27 april 1962

Artikel 4
Noch in de reglementen, noch in de toepassing daarvan zal enig verschil kunnen worden gemaakt tussen mannelijk of vrouwelijke personen.

Artikel 5
Dit reglement neemt de begripsbepalingen over van de Statuten en verstaat voorts onder:

 • Groep, groep leden, die op daarvoor vastgestelde tijden clubwedstrijden speelt;
 • Clubcompetitie, de door de leden onderling te spelen wedstrijden om het clubkampioenschap. De jeugdafdeling heeft een eigen clubcompetitie met een eigen clubkampioen;
 • Hoofdwedstrijdleider, de coördinator van alle door de vereniging te organiseren wedstrijden;
 • Wedstrijdleider, leider van de wedstrijden in een bepaalde groep. Bij de senioren is hij tevens verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens de betreffende speelavond;
 • Jeugdleider, leider van de jeugdafdeling en als zodanig verantwoordelijk voor de gang van zaken bij deze afdeling;
 • Publiceren, het doen van mededelingen aan de leden middels het publicatiebord in het verenigingsgebouw, het clubblad of de officiële bondsorganen;
 • Seizoen, de periode, waarin wedstrijden worden georganiseerd;
 • Gesloten seizoen, dat is èèn week per jaar en wel de eerste week van september in verband met de feestweek van Heemskerk. Dan wordt het gebouw voorzien van een ander cilinderslot en is niet toegankelijk meer voor de leden;
 • Vrij spelen, het spelen “op de klok”op tijden dat er geen wedstrijden zijn of andere, door of met toestemming van het bestuur georganiseerde, activiteiten plaats vinden.
 • Wedstrijd, door de vereniging of door de KNBB georganiseerde wedstrijd.

Artikel 6
De leden worden onderscheiden in:

 • Jeugdleden, leden, die op 1 augustus van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 10 jaar hebben en op die datum nog geen 18 jaar zijn;
 • Juniorenleden, leden, die op 1 augustus van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en op die datum nog geen 22 jaar zijn. Zij kunnen worden ingedeeld bij de jeugdafdeling of bij de senioren;
 • Seniorenleden, leden, die op 1 augustus van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 22 jaar hebben bereikt;
 • Gewone leden, seniorenleden en juniorenleden alsmede niet-spelende leden;
 • Niet-spelende leden, leden, die op dwingende redenen een of meer jaren de betreffende groepsavond niet bij kunnen wonen. Zij zijn uitgesloten van alle onderlinge wedstrijden, doch kunnen deelnemen aan de bondswedstrijden. Voorts mogen zij “vrij spelen”op de klok. Deze leden hebben voorrang boven aspirant-leden op de wachtlijst wanneer zij te kennen geven, dat zij het komende seizoen weer volledig deel willen nemen. Zij dienen dit voor het einde van het seizoen aan de hoofdwedstrijdleider kenbaar te maken. Tussentijds zal volledige deelname slechts mogelijk zijn bij bestuursbesluit;
 • Leden van verdienste en ereleden, zie Statuten, art. 5, lid 3;
 • Leden van de recreatiegroep; hun rechten en plichten zijn apart geregeld in de REGELS VOOR RECREATIE-BILJARTGROEP.

Artikel 7
Personen die lid wensen te worden van de vereniging dienen zich te wenden tot de hoofdwedstrijdleider of, wanneer het de jeugdafdeling betreft, tot de jeugdleider. Indien er op dat moment geen plaats is voor nieuwe leden wordt een wachtlijst van aspirant-leden aangelegd. De hoofdwedstrijdleider en de jeugdleider beheren, elk voor hun gebied, de wachtlijst en regelen de indeling in de groepen.

Artikel 8
Personen, die zich aanmelden als lid, worden op een zogenaamde aanmeldingslijst geplaatst.Vervolgens wordt er nagegaan of zijn moyenne op de dinsdag- of donderdagavond past, ofwel op de sterkere woensdagavond (min. 3 moy. ). Daarna wordt met de leden van de betreffende clubavond “overleg” gepleegd om te kijken of het aspirant-lid op deze avond “past”. Stuit het aspirant-lid bij de betreffende clubavond op bezwaar, dan wordt er gekeken of het aspirant-lid op een van de andere avonden geplaatst kan worden, met dezelfde procedure. Het bezwaar van de clubavond mag niet strijdig zijn met de reglementen, en moet wel onderbouwd worden. Als een van de leden van de clubavond het spirantlid een bezwaar vindt op zijn clubavond, moet het bestuur de afweging maken of het “wenselijk”is, en in het belang van de clubavond en de vereniging, om het aspirant-lid, toch te plaatsen. Bij aanmelding wordt de hierboven beschreven procedure aan het aspirant-lid medegedeeld.
Van plaatsing op een van de wachtlijsten krijgt het aspirant-lid schriftelijk bericht.

Wanneer er plaatsingsmogelijkheden zijn worden de in aanmerking komende aspirant-leden op een ballotagelijst geplaatst, die gedurende 5 weken wordt gepubliceerd. Tijdens deze periode mag het aspirant-lid biljarten bij de hem aangewezen groep. Inschrijfgeld en contributie zijn direct verschuldigd. Wordt een aspirant-lid niet toegelaten, dan krijgt hij het inschrijfgeld en de contributie terug. Weigering tot toelating geschiedt bij bestuursbesluit. Het bestuur zal toelating weigeren indien:

 1. betrokkene niet voldoet aan de voor toelating in de Statuten en reglementen van de vereniging of van de KNBB gestelde voorwaarden
 2. naar zijn oordeel de betrokkene heeft gehandeld in strijd met de belangen van de biljartsport;
 3. dit geadviseerd wordt door een of meer leden en het bestuur meent, dat de argumenten dusdanig zijn, dat toelating de vereniging zal kunnen schaden.

Het onder 3. bedoelde advies dient schriftelijk te worden ingediend. Toelating of afwijzing wordt gepubliceerd.

Artikel 9
Een ledenvergadering wordt gehouden ter plaatse en ter dage door het bestuur vastgesteld, met inachtneming van het gestelde in de Statuten art. 16.

Artikel 10

 1. De ledenvergadering is de “wetgevende macht”. Zij oefent voorts alle bevoegdheden uit, die krachtens de Statuten of dit Huishoudelijk Reglement worden verleend.
 2. De gewone leden hebben het recht van initiatief, amendement en interpellatie.
 3. Het bestuur is bevoegd, na onderling overleg binnen het bestuur, eigen voorstellen en hetgeen voorkomt uit het gestelde in lid 2 van dit artikel aan de agenda toe te voegen.


Artikel 11
Toegang en besluitvorming: zie Statuten, art. 17

Artikel 12
De agenda van een gewone ledenvergadering zal, naast de punten genoemd in art. 16 lid 2 van de Statuten de volgende punten van behandeling bevatten:

 • Ingekomen stukken;
 • Het beleid voor het komende seizoen;
 • Jaarverslag van de wedstrijdleider. Als publicatie kan worden volstaan met een verwijzing naar de verslagen, die reeds tijdens het seizoen in het clubblad gepubliceerd zijn;
 • Jaarverslag van de jeugdleider;
 • Verklaring van de kascommissie.
 • Verkiezing kascommissie

Artikel 13

 • Verkiezingen geschieden bij kandidaatstelling, zonodig gevolgd door stemming en herstemming. Kandidaatstelling kan geschieden door het bestuur en door de gewone leden.
 • Indien per functie meer dan een kandidaat is gesteld, vindt stemming plaats.

Artikel 14
Het verenigingsbestuur bestaat uit een oneven aantal personen, tenminste 5.

 1. De volgende functies moeten in elk geval zijn vervuld:
  • voorzitter
  • secretaris.
  • penningmeester
  • hoofdwedstrijdleider – jeugdleider
 2. De benoeming voor deze functies geschiedt als zodanig door de ledenvergadering. De overige bestuursleden verdelen de overgebleven bestuurstaken
 3. De voorzitter secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur

Artikel 15
Bestuur, zie Statuten, art. 11

Artikel 16

 1. Het bestuurslidmaatschap eindigt in elk geval zodra het verenigingslidmaatschap verloren gaat.
 2. Bestuursleden, die tussentijds wensen af te treden, geven daarvan schriftelijk kennis aan het bestuur.
 3. Bij tussentijds aftreden van de voorzitter wordt op de kortst mogelijke termijn door een speciale ledenvergadering in de vacature voorzien, tenzij de vacature ontstaat binnen 3 maanden voor de jaarlijkse ledenvergadering.
 4. Tussentijdse vacatures voor een der andere bestuursfuncties voorziet het bestuur voorlopig in deze vacature. De vervanger kan uit het zittende bestuur komen ofwel van daarbuiten. Tijdens de eerstvolgende ledenvergadering vindt dan een normale kandidaatstelling en benoeming plaats met inachtneming van art. 12, lid 2 van de Statuten.
 5. Afgetreden bestuursleden zijn verplicht om alle bescheiden en eigendommen van de vereniging, welke zij onder hun beheer hebben, binnen 3 weken aan de opvolger of aan het bestuur in goede staat af te dragen.

Artikel 17
Schorsing bestuurslid, zie Statuten, art. 11. lid 6.

Artikel 18

 1. De voorzitter is uitsluitend belast met het presidium van vereniging. Hij kan geen secretaris, penningmeester of hoofdwedstrijdleider zijn.
 2. Hij is gerechtigd stukken, die tot zijn competentie kunnen worden gerekend, namens de vereniging te ondertekenen.
 3. Hij is op elke officiële vertegenwoordiging de woordvoerder van de vereniging, doch kan deze taak ook aan een ander bestuurslid overdragen.
 4. Hij leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde vast, behoudens het recht van de ledenvergadering om daar wijzigingen in aan te brengen. Hij heeft het recht de beraadslagingen te sluiten, indien hij meent, dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht die weer te openen, indien dit door de meerderheid van de aanwezigen wordt verlangd.
 5. Het bestuur wijst bij ontstentenis van de voorzitter een van de bestuursleden aan als waarnemend voorzitter, die dan alle zaken waarneemt van de voorzitter.

Artikel 19

 1. Het dagelijks bestuur is belast met:
  • De leiding in alle verenigingsaangelegenheden;
  • De handhaving van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
 2. Het dagelijks bestuur is gemachtigd, tenzij bij dit reglement anders is bepaald, voor de vereniging geldige besluiten te nemen, met uitzondering van die, welke betreffen een overeenkomst of order, waardoor de vereniging tegenover derden wordt gebonden voor een bedrag, de vijfhonderd Euro te boven gaande, in welk geval de goedkeuring van het bestuur wordt vereist.
 3. Het dagelijks bestuur treft maatregelen ter vervanging bij ontstentenis van een der bestuursleden, indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken.
 4. Het dagelijks bestuur zal voor rekening van en ten name van de vereniging de eigendommen van de vereniging tegen diefstal en brand verzekeren.

Artikel 20

 1. De secretaris zorgt voor notulering van de leden- en bestuursvergaderingen, de correspondentie en de administratie van de vereniging. Hij is bevoegd namens de vereniging alle van de vereniging uitgaande stukken, voor zover niet van financiële aard, te ondertekenen.
 2. De penningmeester heeft het beheer over de financiën en eigendommen van de vereniging, behoudens over die, waarvan het beheer krachtens dit reglement aan anderen is overgedragen. Hij is bevoegd, namens de vereniging, alle van de vereniging uitgaande stukken van financiële aard te ondertekenen, voor zover het niet betreft een overeenkomst of order, die de vereniging tegenover derden bindt voor een bedrag, de vijfhonderd gulden te boven gaande, welke, met in achtneming van art. 19 lid 2, de ondertekening van voorzitter of secretaris en penningmeester vereisen. Hij ziet toe op naleving van artikel 19 lid 4. Hij zal met de voorzitter samen de balans en de winst- en verliesrekening ondertekenen en een begroting maken voor het komende jaar.
 3. De hoofdwedstrijdleider is verantwoordelijk voor een goede planning van alle wedstrijden en trainingen. Organisatie daarvan vindt dan ook uitsluitend door hem plaats of met zijn medeweten. Hij draagt de zorg voor de indeling in groepen, de wachtlijst en de ballotagelijst en draagt zorg voor publicatie van aspirant-leden de aanname van deze leden als gewoon lid.
 4. De jeugdleider heeft de zorg voor de jeugdafdeling. In overleg met de hoofdwedstrijdleider heeft hij de verantwoording voor de organisatie van wedstrijden, trainingen en begeleiding van de jeugd. Hij zal zich beijveren de organisatie zoveel mogelijk door de jeugd zelf te laten verzorgen en dit te realiseren vanuit een eigen jeugdbestuur.
 5. De overige bestuursleden verdelen de taken onderling. Dat kan zijn:
  • Public Relations. De hiermee belaste functionaris zorgt voor publicatie in de pers van belangrijke gebeurtenissen binnen de vereniging en hij is verantwoordelijk voor de samenstelling en verzorging van het clubblad.
  • Barbeheer. De hiermee belaste functionaris zorgt voor de inkopen en het beheer van de bar.
  • Materiaalbeheer. De hiermee belaste functionaris zorgt voor het onderhoud van het gebouw en de inventaris, met uitzondering van de goederen, die door de barfunctionaris worden beheerd. Voorts kan het bestuur ad hoc bepaalde zaken door hen laten regelen, mits deze niet tot de taak van een der anderen bestuursleden behoren.
  • Beheer bar- en klokgelden. De hiermee belaste functionaris waakt over regelingen en het verrekenen van bar- en klokgelden.

Artikel 21
Vergaderen van het bestuur, zie Statuten, art. 13 lid 1.

Artikel 22
Besluiten nemen, zie Statuten, art. 13 lid 3.

Artikel 23
Het bestuur kan commissies instellen of commissarissen benoemen met een speciale, hun toegewezen taak, om de daarmee belaste bestuursleden te ontlasten. De betreffende bestuursleden, tot wiens taak de werkzaamheden in principe behoren, blijven eindverantwoordelijk, tenzij daar vooraf duidelijke afspraken over zijn gemaakt, die schriftelijk zijn vastgelegd. Vastgelegde afspraken over het veranderen van verantwoordelijkheden of verantwoordelijke personen dienen minimaal de volgende clausule te bevatten:

 • De omvang van de verantwoordelijkheid moet zijn beschreven;
 • De verantwoordelijk persoon moet zijn aangegeven. Deze tekent de gemaakte afspraken voor akkoord.

Artikel 24
De jeugdbiljartvereniging De Magneet wordt geleid door de jeugdleider. Deze jeugdleider coördineert alle zaken, die op de jeugdafdeling betrekking hebben. Voor de gang van zaken bij de jeugdafdeling is hij verantwoording schuldig aan het bestuur van OBIS en aan de ledenvergadering.

Artikel 25
Tijdens een jeugdbijeenkomst, waar tenminste 50 % van de leden van de jeugdafdeling aanwezig zijn wordt een jeugdbestuur gekozen, bestaande uit voorzitter, secretaris en wedstrijdleider. Dit jeugdbestuur functioneert binnen de jeugdafdeling op overeenkomstige wijze als het bestuur van OBIS voor de totale vereniging. De relevante punten van hoofdstuk 5 van dit reglement zijn derhalve ook van toepassing op het jeugdbestuur.

Artikel 26
Alle besluiten van het jeugdbestuur behoeven de goedkeuring van de jeugdleider.

Artikel 27
Ten aanzien van het organiseren van wedstrijden zal het jeugdbestuur overleg plegen met de hoofdwedstrijdleider van OBIS, die alle wedstrijden in het verenigingsgebouw coördineert.

Artikel 28
De jeugdafdeling kan uit 2 groepen bestaan.De indeling in deze groepen zal zoveel mogelijk naar leeftijd geschieden. Elke groep heeft een wedstrijdleider en indien mogelijk een of meer trainers.

Artikel 29
Het zal voor junioren niet mogelijk zijn bij de jeugdafdeling te biljarten en tevens bij de senioren, tenzij daarvoor door het OBIS-bestuur toestemming is gegeven.

Artikel 30
Tenminste twee maal per jaar zal het jeugdbestuur uitgenodigd worden de bestuursvergadering van OBIS bij te wonen. Tijdens die vergaderingen zal veel aandacht worden gegeven aan zaken de jeugd betreffende.

Artikel 31

 1. Bij toetreding tot de vereniging als lid is inschrijfgeld verschuldigd. De hoogte van dit bedrag wordt door de ledenvergadering vastgesteld.
 2. De contributie voor senioren, junioren, jeugdleden, niet-spelende leden, leden van de recreatie-biljartgroep(en) en het inschrijfgeld wordt afzonderlijk door het bestuur voorgesteld en vastgesteld door de ledenvergadering.
 3. In januari krijgt de contributieverschuldigde een acceptgiro van de penningmeester toegestuurd. Binnen een maand dient men de contributie te voldoen. Betaling in twee termijnen wordt toegestaan
 4. Leden van verdienste en ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

Artikel 32
Indien een lid langer dan 3 maanden ziek is en het bestuur hiervan op de hoogte stelt of laat stellen behoeft hij over de volgende maanden van de ziekteperiode geen contributie te betalen. Na herstel is het lid weer de volle contributie verschuldigd.

Artikel 33
Verdere inkomsten van de vereniging zijn:

 • Baropbrengsten
 • Klokgelden, verkregen door het vrij biljarten
 • Gekweekte renten
 • Eenmalige- of spaarbedragen voor feestavonden, jubilea e.d.
 • Inschrijfgelden
 • Onkostenvergoedingen
 • Giften
 • Boetes
 • Andere baten
 • Sponsoren

Artikel 34
Vorderingen op de vereniging moeten worden ingediend bij de penningmeester, die na akkoordbevinding voor tijdige betaling zorg draagt.

Artikel 35
Inschrijfgelden moeten door de leden voor of op het moment van inschrijving worden afgedragen aan de penningmeester of aan de hoofdwedstrijdleider. De hoofdwedstrijdleider draagt maandelijks de door hem ontvangen bedragen af aan de penningmeester

Artikel 36
Indien een boekjaar een nadelig saldo oplevert kan de ledenvergadering besluiten een hoofdelijke omslag van de gewone leden te heffen volgens de door de vergadering daarvoor vast te stellen regels. Deze hoofdelijke omslag is onmiddellijk na het besluit tot heffing verschuldigd.

Artikel 37
Indien in dit reglement niet anders is bepaald, zijn aan de vereniging te betalen bedragen direct invorderbaar. De betaling moet uiterlijk een maand nadat zij verschuldigd zijn door de penningmeester zijn ontvangen.

Artikel 38
In bijzondere gevallen kan het dagelijks bestuur van de vereniging besluiten uitstel van betaling te aanvaarden.

Artikel 40
De kascommissie is omschreven in de Statuten, art. 15 lid 3 – 6.

Artikel 41

 1. Het bestuur brengt door middel van het publicatiebord en/of een speciale uitgave alle besluiten en mededelingen, waarvan publicatie is voorgeschreven of gewenst, ter kennis van de leden.
 2. In spoedeisende gevallen kan een kennisgeving als bedoeld in het vorige lid ook op andere, door het bestuur doelmatig geachte wijze geschieden.
 3. Publicaties op de wijze zoals in lid 1 beschreven worden geacht twee weken na publicatie ter kennis van alle leden te zijn gekomen.
 4. Publicaties geschieden door of met medeweten van het bestuur. Publicaties via het publicatiebord mogen uitsluitend door het bestuur worden verwijderd.
 5. Publicaties volgens dit artikel dienen gedurende tenminste twee weken aaneengesloten op het publicatiebord te blijven hangen wanneer geen publicatie heeft plaats gevonden via het clubblad.

Artikel 42
De tuchtrechtspraak is vermeld in de Statuten, art. 7.

Artikel 43

 1. Het bestuur deelt de vereniging in in een aantal groepen. Bij de seniorengroepen geschiedt dit zo veel mogelijk naar moyenne. Men onderscheidt twee groepen met een laag moyenne en een groep met een hoger moyenne.
 2. Het bestuur bepaalt voor elke groep het aantal leden en de tijden waarop voor de groep wedstrijden zijn vastgesteld.
 3. Ieder lid wordt geacht op de voor zijn groep vastgestelde tijden aanwezig te zijn, tenzij hij, bij verhindering, dit tijdig aan de wedstrijdleider heeft kenbaar gemaakt. Indien dit niet is gebeurd is de wedstrijdleider gerechtigd een ander lid een vervangende wedstrijd te laten spelen indien dit naar zijn mening in verband met het rooster wenselijk is
 4. Elke groep benoemt een wedstrijdleider en een assistent, benevens een lid, dat verantwoordelijk is voor de consumptieverstrekking met minstens een assistent. Deze benoemingen behoeven de goedkeuring van het bestuur.

Artikel 44

 1. Elk seizoen worden in iedere groep zo mogelijk 2 volledige competities gespeeld. Na de eerste worden de moyennes aangepast.
 2. Van elke groep worden de vijf hoogst geplaatsten (de 2 hoogst geëindigden van de eerste en tweede competitie, plus de winnaar van de barrage tussen de twee spelers die op de 3e plaats zijn geëindigd) samen met de kampioen van het vorige seizoen geplaatst voor het seniorenclubkampioenschap. Is een der vijf hoogst geplaatsten reeds clubkampioen of verhinderd de finale te spelen, dan neemt nummer 6 van zijn groep zijn plaats in, etc. (16 finalisten; 2 poules van 8)
 3. De vereniging stelt voor de clubkampioen een beker beschikbaar. Dit is een wisseltrofee, die elk jaar naar de volgende clubkampioen overgaat.

Artikel 45
De jeugdafdeling regelt de onderlinge competitie op vergelijkbare wijze. Het gestelde in lid 3 van artikel 44 is ook voor de jeugdafdeling van toepassing.

Artikel 46
Het bestuur stelt huisregels op. In deze huisregels kunnen de volgende onderwerpen worden opgenomen:

 • regels voor de senioren-clubavonden
 • regels voor de jeugd-clubavonden
 • regels voor de recreatiegroep
 • regels ten aanzien va bij OBIS te verspelen voorwedstrijden
 • regels ten aanzien van bij OBIS te verspelen bondsfinales
 • regels ten aanzien van clubfinales, bekerwedstrijden en onderlinge teamwedstrijden
 • richtlijnen voor ingestelde commissies
 • kledingvoorschriften
 • informatie voor aspirant-leden annex aanmeldingsformulieren hetgeen hiernaast door het bestuur nodig of nuttig wordt geacht, al of niet op verzoek van de ledenvergadering.
 • De regels zijn na publicatie onmiddellijk rechtsgeldig.

Artikel 47
Ieder lid wordt geacht de statuten, het huishoudelijk reglement en alle door de ledenvergadering en het bestuur genomen besluiten en ingestelde regels te kennen, mits deze op de voorgeschreven wijze zijn kenbaar gemaakt.

Artikel 48
Gewone leden zijn door hun lidmaatschap van OBIS automatisch lid van de KNBB.

Artikel 49
Leden kunnen niet verplicht worden tot deelneming aan de door de bond georganiseerde wedstrijden. Wel zijn de leden verplicht tot regelmatige deelneming aan de onderlinge competitie. Het zich onttrekken aan deze verplichting kan leiden tot strafmaatregelen. In bepaalde gevallen kan het bestuur aan een lid ontheffing verlenen van de bovengenoemde verplichting tot regelmatige deelname.

Artikel 50
Op alle wedstrijden zijn, aanvullend op hetgeen in dit huishoudelijk reglement is bepaald, de wedstrijdreglementen va de KNBB van toepassing. Voor onderlinge wedstrijden worden de regels door het bestuur of de wedstrijdleiding bepaald voor zover niet vastgelegd in dit Huishoudelijk Reglement of in de onder artikel 46 genoemde regels.

Artikel 51

 1. Mede gelet op het gestelde in artikel 2 zal het bestuur van tijd tot tijd de reglementen van OBIS toetsen aan die van de KNBB. Bij tussentijdse wijzigingen van de Statuten en reglementen van de KNBB worden die van OBIS geacht te zijn aangepast.
 2. In alle gevallen, waarin de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.
 3. Dit reglement treedt in werking na goedkeuring door de ledenvergadering.

 

De BV OBIS stelt zich ten doel: de bevordering van de biljartsport op basis van amateurisme. De vereniging staat daartoe open voor beoefenaars van de wedstrijdsport in de ruimste zin. Het door het bestuur te voeren beleid zal daarom deze doelstelling moeten dienen.

Het maximale aantal leden is afhankelijk van het aantal leden per clubavond. Het aantal leden per clubavond (dinsdag-, woensdag en donderdagavond) wordt vastgesteld door het bestuur in overleg met de wedstrijdleiders. De maandagmiddag, woensdagmiddag, donderdagmiddag(2 biljarttafels) en vrijdagmiddag zijn gereserveerd voor recreatiebiljarten. De vrijdagavond is gereserveerd voor de JBC De Magneet. De maandagavond, zaterdagmiddag en –avond en zondagmiddag zijn in principe gereserveerd voor wedstrijden. In principe is het clubgebouw iedere ochtend tot 11.00 uur gereserveerd voor het schoonmaken. Vrij biljarten door OBIS-leden c.q. recreatiebiljarters kan met gebruikmaking van de biljartklok. De huidige bezettingsgraad van het gebruik van de biljarttafels is maximaal. Voor vorming van nieuwe groepen is geen ruimte. Voor training in groepsverband kunnen in overleg met het bestuur en rekening houdend met het wedstrijdrooster uren worden vastgesteld.

Sinds het voorjaar 2000(officiële opening 9 april 2000) wordt de accommodatie Kerkweg 64 A te Heemskerk voor 10 jaar(met verlenging 20 jaar) gehuurd. Gestreefd wordt het gebouw in eigendom te verkrijgen.

Een eerste vereiste om de vereniging gezond te houden is een goed georganiseerde clubcompetitie, aangevuld met andersoortige onderlinge wedstrijden. De meeste aandacht zal daarop gericht blijven. Daarnaast zal het spelen in KNBB-verband worden gestimuleerd door het bijdragen in de kosten en het organiseren van toernooien. Om een en ander te realiseren zal er naar worden gestreefd, dat voldoende kader aanwezig en in opleiding is. De JBC De Magneet heeft een eigen clubkampioenschap; evenals OBIS. Ieder seizoen wordt een teamcompetitie gespeeld. De teams bestaan in principe uit leden van de drie clubavonden. Verder organiseert de vereniging tenminste drie toernooien per seizoen te weten:

Het J.P. Bregman-toernooi.
Het toernooi is genoemd naar de initiatiefnemer tot oprichting van de vereniging. Dit toernooi is voor librebiljarters uitkomend tot en met de hoofdklasse. Uitgenodigd worden spelers, ook van buiten de vereniging, die zich voor hun vereniging of voor de biljartsport verdienstelijk hebben gemaakt. In principe kan een speler eenmaal aan dit toernooi meedoen Tijdens de ledenvergadering op 9 maart 2005, werd met goedkeuring van de leden, het J.P. Bregmantoernooi naast een libre ook een kadertoernooi voor de zgn. lagere kaderspelers in de 3e klasse van onze eigen vereniging mogelijk gemaakt.Voortzetting van het J.P. Bregmantoernooi is hiermee gewaarborgd.

Het OBIS Knock-Out toernooi
Openstaand voor leden van de vereniging. Het wordt gespeeld in de vorm van een knock-out systeem d.w.z. de winnaar gaat door naar de volgende ronde en zo verder tot de toernooiwinnaar bekend wordt.

Het toernooi de Beste Twaalf
De beste twaalf deelnemers aan de teamcompetitie die volgens de daartoe gestelde regels het beste persoonlijke resultaat hebben behaald. Voor de winnaar is een wisseltrofee beschikbaar. Deze mag een seizoen door de winnaar worden behouden; bij het volgende toernooi moet de trofee worden ingeleverd. Deze wordt vervangen door een blijvend aandenken.


Het bestuur kan verdere wedstrijdinitiatieven ontplooien of stimuleren, dan wel toestemming geven tot het organiseren van andere biljartactiviteiten welke passend geacht worden binnen de doelstelling van de vereniging.

Publiciteit wordt zo belangrijk geacht dat een P.R.-persoon alszodanig functioneert. Deze functionaris bepaalt het gezicht van de vereniging naar buiten. De totstandkoming van het clubblad vindt plaats onder verantwoording van de P.R- persoon, evenals contacten met de pers en andere publiciteitsmedia. Het werven van sponsoren, sponsorgelden en het aanwerven van adverteerders voor het clubblad behoren tot de activiteiten van dit beleidsveld.

Het beleid zal er op gericht zijn de bar in eigen beheer te houden door middel van zelfwerkzaamheid van de leden. Daartoe heeft elke groep een eigen barman/vrouw deeluitmakende van die groep, die primair verantwoordelijk is voor het bargebeuren/gebruik van die groep. De vaststelling van de prijzen van de consumpties behoeft de instemming van de ledenvergadering. Tussentijds is het bestuur gerechtigd de prijs van het product (indien de inkoop van het product behoorlijk is gestegen) aan te passen. De bar zal alleen gebruikt worden voor activiteiten van de eigen vereniging.

De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies, donaties, sponsorgelden, klokgelden en baropbrengsten. Het batig saldo zal worden aangewend voor verbetering van de biljartaccommodatie en verder tot optimalisering van het biljartgebeuren binnen OBIS/De Magneet. Reservering van gelden dient plaats te vinden voor onderhoud inventaris, alsmede voor jubileumfestiviteiten.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het in de ledenvergadering goedgekeurde beleid.

De leiding van een clubavond berust bij de wedstrijdleider. In voorkomende gevallen kan deze zich laten vervangen door de assistent-wedstrijdleider. De verantwoording voor de bar berust bij de barbeheerder. In voorkomende gevallen kan deze zich laten vervangen door een assistent. Aan het begin van elk seizoen worden de namen van de wedstrijdleiders en de barbeheerders met hun assistenten aan het bestuur gemeld. Indien hiertegen geen bezwaren van bestuurszijde zijn zal het bestuur zorg dragen voor publicatie van de namen.

De wedstrijdleiders en hun assistenten vormen samen met de hoofdwedstrijdleider de wedstrijdcommissie. (voor richtlijnen zie elders)

De barbeheerders en hun assistenten vormen samen met de daarvoor aangewezen bestuursfunctionaris de barcommissie. ( Voor richtlijnen zie elders)

De aanvangstijd is uiterlijk om 19.30 uur. De wedstrijden zullen normaliter voor 24.00 uur beëindigd zijn.

3.1. De leden behoren uiterlijk om 19.30 uur aanwezig te zijn. Latere komst of verzuim dient tijdig, doch in elk geval voor de aanvangstijd aan de wedstrijdleider te worden gemeld.
3.2. De wedstrijdleider draagt er zorg voor, dat voor de aanvangstijd de biljarts en de ballen worden gereinigd en de tafels voorzien van de benodigde lijnen.
3.3. De wedstrijdleider stelt de te spelen wedstrijden vast naar de richtlijnen, die de wedstrijdcommissie heeft vastgesteld. Hij is daarbij gerechtigd vervangende partijen vast te stellen voor de afwezigen, die hun afwezigheid of latere komst niet hebben gemeld. Tevens kan hij vervangende partijen vaststellen voor spelers, die meer dan 3 wedstrijden op het rooster achter zijn, ongeacht of deze spelers aanwezig zijn of niet.
3.4. Vervangende wedstrijden worden in principe gespeeld door spelers die op het rooster een voorsprong hebben in het aantal gespeelde wedstrijden. Hun moyenne wordt met 10 % verhoogd en steeds naar boven afgerond.
3.5. De wedstrijdleider stelt voor alle wedstrijd niet alleen de spelers, doch ook de teller en
de schrijver vast. Hij ziet er op toe, dat alle spelers een evenredig aandeel hebben in het tellen en schrijven. Indien een speler zich aan de hem opgelegde verplichting onttrekt is de wedstrijdleider gerechtigd voor hem niet eerder een wedstrijd vast te stellen dan wanneer hij aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
3.6. De wedstrijdleider bereidt de tellijsten voor en bepaalt op welke tafel de partijen gespeeld woerden.
3.7. De wedstrijdleider en de barbeheerder (dus niet de assistenten, tenzij zij als plaatsvervanger optreden) zijn vrijgesteld van de verplichting om te schrijven en te tellen.
3.8. De wedstrijdleider berekent van de gespeelde wedstrijden de moyennes van de spelers en kent ze punten toe. Gewonnen = 2 punten, verloren = 0 punten, remise – 1 punt extra. Het moyenne wordt berekend tot 2 cijfers achter de komma en kan niet naar boven worden afgerond. Dit geldt ook voor de berekening van de bonus-punt.
3.9. De wedstrijdleider zal trachten in een seizoen 2 roosters te laten spelen. Indien dit niet mogelijk is wordt in onderling overleg voor de betreffende groep een andere regeling vastgesteld. De deelname daaraan zal eveneens verplicht zijn.
3.10. Na het spelen van het eerste rooster worden de moyennes herzien met dien verstande, dat alleen verhoging van het moyenne kan plaats vinden. Verlagen kan alleen aan het einde van het seizoen bij het vaststellen van de moyennes voor het volgende seizoen.
3.11. De spelers zijn verplicht zich te houden aan de aanwijzingen van de wedstrijdleider of zijn vervanger. Dit geldt eveneens voor de tellers, schrijvers en de eventueel wachtende aanwezigen.
3.12. De wedstrijdleider zorgt voor regelmatige publicatie van de stand
3.13. De wedstrijdleider zal geen wedstrijden vaststellen voor leden, die door het bestuur van deelname worden uitgesloten. Dit besluit tot uitsluiting dient door het bestuur gepubliceerd te zijn.
3.14. De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor het opruimen van de ballen en het afsluiten van het opbergkastje.
3.15. De wedstrijdleider vangt belangstellenden en aspirant-leden op en geeft hen de nodige inlichtingen. Ook nieuwe leden worden door hem opgevangen en ingepast op de door hem (wedstrijdleider) meest juist geachte wijze.
3.16. De wedstrijdleiders en hun assistenten met de reserve-wedstrijdleiders zullen op gezette tijden de vergaderingen van de wedstrijdcommissie bijwonen. De door de lelden geuite opmerkingen ten aanzien van het punt wedstrijden zullen daar bessproken worden en zo nodig door de commissie aan het bestuur worden voorgelegd.

 

4.1 De barbeheerder zal een kwartier voor aanvang van de wedstrijden aanwezig zijn. Hij heeft sleutels, waarmee hij de bar kan openen.
4.2. De barbeheerder en zijn assistenten nemen de verkoop van de consumptiekaarten op zich.
4.3. De consumpties worden verkocht tegen de door het bestuur vastgestelde prijzen en dienen afgerekend te worden met de consumptiekaarten.
4.4. Het is niet geoorloofd zelf consumpties mee te brengen en te nuttigen behalve tijdens vrije uren, waarop de bar overigens niet geopend is.
4.5. De barbeheerder is verantwoordelijk voor het opruimen van het lokaal en afsluiten van onder 4.1. genoemde bar voor hij vertrekt. Hij is verantwoordelijk voor de hem toevertrouwde sleutels en een juist gebruik daarvan.
4.6. De barbeheerder is gerechtigd aanwezigen te weigeren alcoholhoudende drank te verstrekken indien daartoe redenen zijn.
4.7. De barbeheerders en de assistenten zullen op gezette tijden vergaderingen houden met het daarvoor aangewezen bestruurslid, waarmee ze samen de barcommissie vormen. De door de leden geuite opmerkingen zullen daar be4sproken worden en zonodig door de commissie aan het bestuur worden voorgelegd.

 

5.1. Elk lid en elke bezoeker is verplicht zich waardig te gedragen en de aanwijzingen van de wedstrijdleider op te volgen.
5.2. Alle aanwezigen dienen de biljartetiquette in acht te nemen. De regels zin op de clubavonden uiteraard minder strak te hanteren dan bij b.v. bondswedstrijden. Zo is geen biljartkleding verplicht en hoeft het gezelligheidskarakter van een clubavond geen geweld te worden aangedaan.
5.3 Het is verboden fietsen, bromfietsen e.d. in het gebouw te plaatsen. Buiten het gebouw
moeten deze vervoermiddelen zodanig worden geplaatst, dat omwonenden en het
winkelend publiek er geen last van heeft.
5.4. Het maken van lawaai in of buiten het clubgebouw is ten strengste verboden; het storen van de omwonenden moet zorgvuldig worden vermeden.
5.5. Achtergrondmuziek tijdens de clubavonden is alleen toegestaan indien niemand van de aanwezige leden daartegen bezwaar heeft. Deze regel is ook van kracht voor de periode na de wedstrijden ten tijdens het vrij biljarten.
5.6. Indien een lid aan al zijn verplichtingen heeft voldaan heeft hij het recht om op zijn speelavond tenminste een wedstrijd te spelen.
5.7. Geïnteresseerden kunnen de clubavond bijwonen, zijn kunnen echter niet van de biljarts gebruik maken. Dit geldt ook voor leden, die op een andere clubavond spelen.
5.8. Roken boven het biljart is ten strengste verboden.
5.9. De biljarts dienen regelmatig schoongemaakt te worden; liefst na elke partij. Ook de ballen dienen dan gereinigd te worden.
5.10 Bezoekers kunnen de genuttigde consumpties contant betalen.
5.11. Telefoonkosten dienen contant te worden afgerekend.
5.12. Bezoekers mogen, indien zij dat willen en kunnen, als schrijver en eventueel als arbiter fungeren. Voor dit laatste is uitdrukkelijke toestemming van de wedstrijdleider nodig.

 

6.1. Het is leden toegestaan op momenten, dat er geen club is, geen wedstrijden worden gespeeld en ook geen andere activiteiten in het clubgebouw plaats vinden, georganiseerd door of met medeweten van het bestuur, vrij te biljarten.
6.2. Senior- en jeugdleden moeten daarbij gebruik maken van de ballen op de klokken.
6.3. Indien men van deze mogelijkheid gebruik maakt dient men voor men gaat spelen het biljart en de ballen schoon te maken.
6.4. Tegen betaling van een borgsom kan elk gewoon lid een sleutel van het gebouw krijgen bij de penningmeester.
6.5. Elk gewoon lid mag een introducé meenemen, met die restrictie dat het aantal keren beperkt blijft tot 4 keer per jaar. Komt er regelmaat in het meenemen van dezelfde introducé, dan wordt er contributie gevraagd van de desbetreffende introducé.
Het lid is echter verantwoordelijk voor elke schade, die aan gebouw, materiaal of dergelijke ontstaat.
6.6 Tijdens de vrije uren is de bar niet geopend. Het nuttigen van hetgeen men zelf meebrengt is niet verboden. Wel dient men alles schoon achter te laten.
6.7. De laatste persoon, die het gebouw verlaat, dient te controleren of de lichten uit zijn en geen deuren open blijven staan.
6.8. Elke tafel mag een uur benut worden door een of meerdere spelers. Is er na dat uur geen andere gegadigde dan kan de tijd telkens met een half uur worden verlengd totdat er andere spelers komen. Senioren en junioren hebben daarbij geen voorrang op de jeugdspelers of andersom!
6.9. Ieder lid is in belang van de gehele vereniging verplicht onregelmatigheden aan het bestuur te melden indien dit onverhoopt mocht voorkomen.
6.10. Uiteraard gelden tijdens de vrije uren ook de regels 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.8. en 5.9.

Het in groepsverband recreatief biljarten, echter met een competitie-element. Het deelnemen aan het recreatief biljarten staat open voor OBIS-leden, eventueel aangevuld met personen die geen OBIS-lid zijn. Men zal tenminste 55 jaar oud moeten zijn en niet meer actief zijn in het arbeidsproces.

De algemene ledenvergadering van OBIS heeft met ingang van 1 februari 1989 ingestemd met de instelling van een recreatiebiljartgroep met de woensdagmiddag (later gewijzigd in maandagmiddag) als speelmiddag.

Het ledenaantal bedraagt maximaal 28.
Indien de belangstelling groter is dan het genoemde maximum, kan men zich opeen wachtlijs laten plaatsen. Die lijst is in beheer bij de wedstrijdleider. Bij toelating van nieuwe leden, hebben OBIS-leden voorrang boven niet-OBIS-leden.
Voor niet-OBIS-leden geldt een ballotage-periode van 5 weken. Indien de groep voor het verstrijken van die periode niet anders heeft beslist, wordt men geacht na 5 weken definitief te zijn toegelaten.
Een seizoen loopt parallel met het OBIS-seizoen, zo van ong. half augustus tot eind mei.

De contributie dient in een keer en wel in de eerste maand van het boekjaar te worden voldaan.

De betaling geschiedt door middel van een naar U toegestuurde acceptgirokaart. Een nieuw lid dient gelijktijdig met de contributie het actuele inschrijfgeld te voldoen.

De recreatiegroep heeft het recht om op maandagmiddag gebruik te maken van de OBIS-accommodatie, tenzij alsdan andere door het bestuur toegelaten wedstrijden worden gespeeld of moeten worden voorbereid. Naast het recht tot deelname aan de recreatie-competitie, is het recreatielid verplicht tel- en schrijfbeurten te vervullen tijdens de speelmiddag. Een lid van de recreatiegroep heeft als zodanig, behalve het kunnen deelnemen aan het OBIS-K.O.-toernooi, verder geen enkel recht tot deelname aan andere verenigingsactiviteiten. Tenminste twee leden van de recreatiegroep dienen tevens lid te zijn van OBIS. In voorkomende gevallen, zulks ter beoordeling van het bestuur, kunnen zij door het bestuur worden opgeroepen om verantwoording af te leggen over zaken aangaande het recreatief biljarten. Indien geschillen door de groep niet zelf kunnen worden opgelost, worden ze ter beslissing voorgelegd aan het bestuur van OBIS.

De recreatiegroep wijst uit zijn midden een wedstrijdleider aan en tenminste èèn vervanger. De leiding en organisatie berust bij de wedstrijdleider; hij stelt de te spelen partijen vast en de tafel waarop wordt gespeeld; hij wijst tevens een teller en schrijver aan.

Hij kan er bij de indeling van partijen van uit gaan, dat een ieder vanaf 12.00 uur aanwezig is om een partij te kunnen spelen of- te tellen of- te schrijven. De fungerend wedstrijdleider en barbeheerder zijn vrijgesteld van het tellen en schrijven bij partijen.
De wedstrijdleider zal zoveel mogelijk trachten elk lid per speelmiddag 2 partijen te laten spelen. Hij draagt verder zorg voor een regelmatige publicatie van de stand van de competitie. Die competitie bestaat uit een door de groep te bepalen aantal te spelen rooster; in elk rooster speelt elk lid èèn partij tegen alle andere leden.

Indien een lid niet op tijd of in het geheel niet op de speelmiddag aanwezig kan zijn, is hij verplicht de wedstrijdleider of diens vervanger tijdig, dat wil zeggen zo ruim mogelijk voor het aanvangstijdstip, daarvan in kennis te stellen.
Indien een lid door wat voor omstandigheid ook, een achterstand op het rooster heeft van tenminste twee partijen, kan de wedstrijdleider èèn of meer van die achterstandpartijen door een ander lid vervangend laten spelen. Indien een lid een vervangende partij moet spelen, wordt het aantal caramboles dat dat lid normaliter in zijn partij moet spelen, met 10 % verhoogd, steeds af te ronden naar boven. Vervangende partijen worden in principe opgedragen aan leden die “voor”zijn op het rooster qua aantal partijen.
Het per partij te spelen aantal caramboles wordt bepaald door het moyenne. Het moyenne is bij de aanvang van het seizoen (eerste rooster) het eindgemiddelde van het vorige seizoen. Indien een zodanig gemiddelde niet bekend is worden twee partijen gespeeld van 25 beurten om dat moyenne te bepalen.
Het moyenne voor een volgend rooster wordt bepaald op het moyenne van het vorige rooster, met dien verstande dat het moyenne alleen hoger kan worden.
Het moyenne wordt berekend tot twee cijfers achter de komma en steeds afgerond naar beneden. (Bij het berekenen van het partij-moyenne voor toekenning van wedstrijdpunten is in voorkomend geval het 3e cijfer achter de komma bepalend).
Het te spelen aantal caramboles per partij wordt per rooster bepaald door het moyenne te vermenigvuldigen met 25 en vervolgens te vermeerderen met 7 (0,5 en hoger afronden naar boven).
Toekenning van partijpunten heeft als volgt plaats:
1. Bij gewonnen partij: boven moy.: 3 pnt. anders: 2 pnt.
2. Bij remise partij: boven moy.: 2 pnt. anders: 1 pnt.
3. Bij verloren partij: boven moy.: 1 pnt. anders: 0 pnt.

De winnaar van de recreatieve competitie – degene die de meeste partijpunten heeft behaald – wordt recreatief clubkampioen. Indien meerdere spelers een gelijk aantal partijpunten behalen, wordt de winnaar degene met het hoogste stijgingspercentage van het moyenne tussen de aanvang van de competitie en het eindmoyenne. Aan de recreatief clubkampioen wordt de daarvoor bestemde “wisseltrofee”uitgereikt. De nummers 1, 2 en 3 van de competitie (eindstand) ontvangen van hun resultaat een aandenken. (beker of anderszins).

Tijdens de recreatiemiddag kan gebruik worden gemaakt van de bar-faciliteit. Daarvoor wordt door de groep uit zijn midden een barbeheerder aangewezen en tenminste twee vervangers/assistenten.. Zij dragen zorg voor een goed bargebruik en- beheer en- verantwoording van de omzet op de daartoe door OBIS vastgestelde wijze. Er kan slechts worden afgerekend door gebruikmaking van de daarvoor bestemde consumptiekaarten.

Het is bij de recreatiegroep –overigens bij heel OBIS – een goed gebruik om tijdens het spelen van een partij een consumptie aan te bieden aan teller en schrijver. LET WEL, het is een goed gebruik, maar geen verplichting. Echter, wees zo sportief om, als je zelf niet een consumptie wenst aan te bieden: bedank dan ook als je iets wordt aangeboden. Verder wordt van ieder een sportief gedrag en dito houding verwacht, ook als het eens een keer niet mee zit. Denk er steeds aan dat ieder voor zijn plezier biljart speelt en draag er toe bij dat een ieder dat ook als zodanig kan ervaren.

Alle deelnemers aan het recreatief biljarten worden geacht deze (gedrags) regels te kennen en deze na te komen. De namen van leden die èèn van de in deze regels genoemde functies (barbeheer, wedstrijdleiding en verantwoordelijke leden) vervullen, dienen te worden medegedeeld aan het OBIS bestuur.

De biljartvereniging: “Ook Biljarten Is Sport” (B.V. “OBIS”), is opgericht op 8 januari 1964 en sinds september 1964 aangesloten bij de KNBB.

De leden zijn verdeeld in groepen van max.. 30 personen, die op een vaste dag hun clubavond hebben.
Op woensdagavond spelen over het algemeen de sterkere biljarters, met een wat hoger moyenne. De overige senioren hebben hun clubavond op de dinsdag of donderdag. De vrijdag is gereserveerd voor de jeugd, die onder een eigen naam spelen: “De Magneet”.
De avonden beginnen om 19.00 uur of 19.30 uur, afhankelijk van de in de groep gemaakte afspraken.

Indien er geen plaatsen vrij zijn worden personen, die zich als aspirant-lid melden, op een wachtlijst geplaatst. Deze lijst wordt beheerd door de hoofdwedstrijdleider. Aanmeldingen kunnen uitsluitend door hem aangenomen worden. Komt er een plaats vrij dan neemt de hoofdwedstrijdleider initiatief om tot verdere afspraken te komen. Dus U kunt zich wenden tot de hoofdwedstrijdleider.

Wanneer er plaats is wordt een aspirant-lid gedurende 5 weken op een ballotagelijst geplaatst. Hij moet dan op de afgesproken avond biljarten en is daarvoor contributie verschuldigd. Indien, nadat hij 5 weken heeft meegespeeld, bij het bestuur geen gegronde bezwaren tegen zijn toelating als lid zijn ingebracht, kan hij gewoon lid worden. U bent daar inschrijfgeld voor verschuldigd.

De contributie voor leden wordt elk jaar in de algemene ledenvergadering vastgesteld.

De contributie dient vooruit te worden betaald per seizoen. De betaling geschiedt door middel van een U toegestuurde acceptgirokaart.
Afwijkende betalingen zijn alleen toegestaan na overleg met de penningmeester.
Het niet nakomen van zijn/haar financiële verplichtingen kan leiden tot schorsing en tenslotte tot royement.

Leden worden geacht een eigen keu te bezitten. Elk jaar stelt de vereniging ieder lid een krijtje ter beschikking. Naast de clubcompetitie op de clubavond worden tussen de leden van de verschillende clubavonden onderling wedstrijden georganiseerd, zoals teamwedstrijden, het Knock-Outtoernooi en de clubkampioenschappen. Door het lidmaatschap van OBIS is men ook lid van de KNBB en heeft men het recht in te schrijven voor persoonlijke en teamwedstrijden, die door de KNBB worden georganiseerd in een klasse voor zijn/haar eigen spelniveau. Ongeacht het wel of niet meedoen aan KNBB wedstrijden worden de leden bij toerbeurt aangewezen om verplicht te assisteren bij door OBIS of KNBB georganiseerde wedstrijden..

Het streven van OBIS is er op gericht de leden zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen te oefenen. Buiten de wedstrijduren kan men van de OBIS-faciliteiten gebruik maken. Tegen een borgsom kan men bij de penningmeester de beschikking krijgen over een sleutel, die bij beëindigen van het lidmaatschap weer moet worden ingeleverd. Tijdens de vrije uren moet gebruik worden gemaakt van de ballen op de klokken, die tegen een geringe vergoeding gehuurd kunnen worden. Voor jeugdleden geldt hetzelfde tarief.

In het algemeen is tijdens de vrije uren de bar gesloten.In overleg met het bestuur bestaat de mogelijkheid ruimte te creëren om met een groepje leden op vaste uren te trainen.Voor de jeugd probeert het bestuur de training op vrijdag te verzorgen.

Elk nieuw lid ontvangt van de vereniging het boekje “Informatie aspirantleden” .Alle leden ontvangen ook periodiek het districtsblad Entree en het OBIS-clubblad. Elk lid wordt geacht de Statuten en het Huishoudelijk Reglement te kennen en na te komen. Een exemplaar van elk ligt ter inzage in het clubgebouw. Veel details zult U vanzelf aan de weet komen en anders kunt U er altijd naar vragen.

Wij hopen, dat U een enthousiast lid van OBIS zult worden en ook Uw volle medewerking zult geven aan de verplichtingen, die bij het lidmaatschap van onze biljartvereniging behoren.

Het bestuur